Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; TƯ đã nhất trí cao thông qua Nghị quyê’t.

Bế mạc hội nghị TƯ 11Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện và nhân sự Đại hội 13

Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, Tổng bí thư cho hay, TƯ ghi nhận, k.i.n.h h.o.à.n.g giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các Tiểu ban đã nghiên cứu, xây dựng các dự thảo báo cáo, tờ trình một cách công phu, nghiêm túc, trách nhiệm.

TƯ thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13, gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

Hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình và cho rằng, các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, pha’t triển năm 2011 và Chiến lược pha’t triển kinh tế xã hội 2011 2020.

Đồng thời kiểm điểm, k.i.n.h h.o.à.n.g giá 5 năm thực hiện Nghị quyê’t Đại hội 12 của Đảng, s.á.t với thực tế và có nhiều pha’t hiện, đề xuất mới. Đồng thời, cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến q.u.a.n t.r.ọ.n.g, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trung ương yêu cầu, phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tính chất, ý nghĩa, tầm q.u.a.n t.r.ọ.n.g của Đại hội 13 của Đảng.

Đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; pha’t huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Cùng với đó đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, pha’t triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước pha’t triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và pha’t triển”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, TƯ yêu cầu phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan.

35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử q.u.a.n t.r.ọ.n.g trong tiến trình pha’t triển của đất nước, k.i.n.h h.o.à.n.g dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tổng bí thư, Chủ tích nước nhấn mạnh, đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư lưu ý còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyê’t để đưa đất nước pha’t triển nhanh và bền vững hơn.

Trong nhiệm kỳ khoá 12, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g.

Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyê’t l.i.ệ.t, có bước đột pha’ và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ…

Bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Trên cơ sở đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tiếp tục có những chủ trương, giải pha’p phù hợp, có tính khả thi cao nhằm đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế…

Đồng thời, cần tiếp tục ba’m sa’t thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, tổng kết, thảo luận, tạo sự thống nhất cao hơn về mục tiêu, quan điểm, các khâu đột pha’ và một số vấn đề mới, vấn đề khó.

Đặc biệt quan tâm những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể như đổi mới, hoàn thiện thể chế, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho pha’t triển…

TƯ đặc biệt nhấn mạnh, phải pha’t huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khoá 12, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pha’p quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục kiên trì, quyê’t l.i.ệ.t thực hiện Nghị quyê’t TƯ 4 khoá 12 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; pha’t huy tính tiên phong, gương mẫu, gần dân, s.á.t dân của cán bộ, đảng viên; có cơ chế, chính sách pha’t hiện, thu hút, sử dụng nhân tài.

Đồng thời, khuyến khích, động viên, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời x,ử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

“Đề nghị các đồng chí ủy viên TƯ và các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục suy nghĩ và có những đóng góp thiết thực, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thu Hằng/ Vietnamnet

Loading...