Đề nghị hỗ trợ 1.392 người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Hải Dương

Toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho tổng số 1.392 người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo ở xã Hồng Phong (Ninh Giang)

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đến ngày 29.5, toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho tổng số 1.392 người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Tuy nhiên, việc thẩm định điều kiện doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương cho người lao động hiện gặp vướng mắc, đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cơ quan chức năng đang xem xét và duyệt hồ sơ của 87 hộ kinh doanh, 12 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 752 hồ sơ của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; đã thông báo cho Công ty TNHH Ford Việt Nam được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 6.2020.

Việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Hải Dương cơ bản đã thực hiện xong. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xem xét hỗ trợ 325 hộ nghèo, hộ cận nghèo (với tổng số 431 khẩu) phát sinh ngoài danh sách phê duyệt của UBND tỉnh trước đó. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho số hộ này là hơn 323 triệu đồng, trích từ nguồn vận động của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

http://baohaiduong. vn/lao-dong—viec-lam/de-nghi-ho-tro-1392-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-dich-covid-19-137750

Loading...