Bộ Chính trị yêu cầu công khai kết quả x.ử lý cán bộ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyê’t Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, gia’m sa’t của Ðảng.

Theo kết luận này, hơn 10 năm thực hiện nghị quyê’t, công tác kiểm tra, gia’m sa’t có nhiều đổi mới, đạt được kết quả nổi bật, q.u.a.n t.r.ọ.n.g. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm q.u.a.n t.r.ọ.n.g của công tác kiểm tra, gia’m sa’t được nâng lên. Hệ thống các quy định về công tác kiểm tra, gia’m sa’t của Ðảng được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất.

Những năm gần đây, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, gia’m sa’t và x,ử lý kịp thời, nghiêm minh. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, gia’m sa’t của Ðảng ngày càng cao, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội.

Kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy pha’t triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, Bộ Chính trị k.i.n.h h.o.à.n.g giá.

Tuy nhiên, theo kết luận của Bộ Chính trị, so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, công tác kiểm tra, gia’m sa’t, k.ỷ l.u.ậ.t của Ðảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Có nơi, có thời điểm lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động, thường xuyên, ráo riết, thiếu quyê’t l.i.ệ.t; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh. Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp Trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyê’t Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, gia’m sa’t của Ðảng.

Kết luận của Bộ Chính trị cũng nêu rõ yêu cầu với các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyê’t Trung ương 5 khóa X, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, gia’m sa’t của Ðảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đó là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyê’t tâm chính trị của Ðảng đối với công tác kiểm tra, gia’m sa’t, k.ỷ l.u.ậ.t đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở đẩy mạnh quyê’t tâm hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải x.á.c định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gia’m sa’t.

Tăng cường công tác truyền thông, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, pha’t huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu công khai kết quả kiểm tra, gia’m sa’t và x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Gắn công tác kiểm tra, gia’m sa’t với thực hiện các nghị quyê’t của Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thiện hệ thống các quy định của Ðảng, pha’p luật của Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, gia’m sa’t, k.ỷ l.u.ậ.t đảng. Tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, gia’m sa’t đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống t.h.a.m ô, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Yêu cầu tiếp theo của Bộ Chính trị là công tác kiểm tra, gia’m sa’t phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, t.h.ậ.n trọng và c.h.ặ.t chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Kết hợp kiểm tra, gia’m sa’t thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

Kết luận cũng nêu rõ yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, gia’m sa’t của nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cần x.á.c định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

http://vneconomy.vn/bo-chinh-tri-yeu-cau-cong-khai-ket-qua-xu-ly-can-bo-20191011095433352.htm

Loading...